Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van u verwerken als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking.  Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. PSB verwerkt gegevens van personen die opgenomen zijn in een register. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door PSB behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
De Verwerkingsverantwoordelijke is Prestige Schoonmaakbedrijf (KvK 74921118   ) gevestigd aan het Nicolaas Damesstraat 24 (2171KB) te Sassenheim (hierna: PSB).

De persoonsgegevens die wij verwerken
Afhankelijk van uw relatie met onze organisatie en het doel waarvoor we gegevens verwerken, verwerken wij persoonsgegevens, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, onder meer de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functiegegevens
 • Gegevens over opleidingen en cursussen
 • Gegevens over deelname aan onze evenementen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de gebruikelijke activiteiten van een stichting/register en meer specifiek voor onder meer de volgende doelen:

 • het voeren van een leden-/deelnemersadministratie
 • het verwerken en uitvoeren van opdrachten
 • het organiseren van evenementen
 • het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
 • het innen van bijdragen
 • het zenden van informatie aan deelnemers en/of begunstigers
 • het bekend maken van informatie over betrokkenen en activiteiten van de stichting op de eigen website
 • het behandelen van klachten en geschillen andere activiteiten al dan niet van intern beheer
 • het actueel houden van het register
 • de monitoring van websitebezoek

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren. Indien uw registratie wordt beëindigd, worden uw persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)
Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

 1. Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw eigen gegevens. Daaronder valt ook de vraag wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.

 1. Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw gegevens direct te laten rectificeren. U heeft ook het recht om onvolledige gegevens volledig te maken door bijvoorbeeld een email aan ons te sturen.

 1. ‘Recht om vergeten te worden’

U heeft het ‘recht om vergeten te worden.’ Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We mogen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen. Soms is de verwerking bijvoorbeeld nog nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft in principe het recht om verwerking van uw gegevens te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.

 1. Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 1. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk hergebruik. U heeft dit recht alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

 1. Intrekken toestemming

Als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van uw gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

 1. Recht van bezwaar

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar zullen wij in principe de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij er zwaarder wegende dwingende gerechtvaardigde gronden voor verwerking van uw persoonsgegevens zijn.

 1. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met ons, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter te stappen.

 1. Beperkingen van uw rechten

Soms kunnen wij uw rechten beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, zoals fraude.

Ieder verzoek kunt u tot ons richten via info@psb.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en/of Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Kosten en termijnen
Bij het uitoefenen van bovengenoemde rechten zal PSB behoudens misbruik (ongegronde en/of buitensporige verzoeken) geen kosten in rekening brengen aan betrokkene. PSB zal verzoeken in principe binnen één maand beantwoorden. Als de beantwoording van een verzoek meer tijd kost, dan zal PSB betrokkene hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek de beantwoordingstermijn oploopt tot maximaal drie maanden.

Beoordeling verzoeken
Ieder verzoek zal door PSB afzonderlijk worden beoordeeld op basis van de specifieke feiten en omstandigheden. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat PSB aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als de gegevens van de betrokkene zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang. Als PSB aan een verzoek geen gehoor kan geven, dan zal dit gemotiveerd aan betrokkene kenbaar worden gemaakt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Veranderingen
Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.